Aktualizacja - 7 marca 2013 r.

Podstawy programowe

NOWE

określają teraz:

        (zmiana Ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 roku)

" ...obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczba godzin kształcenia zawodowego"

Nowe podstawy programowe, obowiązujące od 1 września 2012 r, opublikowane w załączniku do Dziennika Ustaw z dnia 17 lutego 2012 r., poz. 184 (Rozp. MEN z dnia 7 lutego 2012 r.) w wersji zblokowanej (ponad 600 stron) oraz "poskładane" dla każdego zawodu na stronie - KOWEZiU

STARE

określały przedtem:

        (wg Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 2001 r. z późn. zm.)

" - obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie wymagań edukacyjnych i wymagań egzaminacyjnych"

Rodzaje podstaw programowych:

- podstawy programowe wychowania przedszkolnego
- podstawy programowe kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
- podstawy programowe kształcenia w poszczególnych profilach kształcenia ogólnozawodowego (do wygaśnięcia LP)
- podstawy programowe kształcenia w poszczególnych zawodach

Poniżej zamieszczony jest wykaz starych podstaw programowych, które ukazały się jako rozporządzenia Ministerstwa i wszystkie tracą moc z dniem 1 września 2012 r. ( obowiązują do wygaśnięcia):

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, rolnik, rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inżynierii srodowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego - Rozp. MENiS z dnia 4 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 159, poz. 1540)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: asystentka stomatologiczna, dietetyk, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy - Rozp.MENiS z dnia 21 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 26, poz. 217)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: asystent operatora dźwięku, fotograf, monter izolacji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik architektury krajobrazu, technik hutnik, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii odzieży - Rozp.MEiN z dnia 28 grudnia 2005 r. (2006 - Dz. U. Nr 10, poz. 54)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych, złotnik-jubiler - Rozp.MEiN z dnia 31 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 439)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa, technik obsługi turystycznej - Rozp. MEN z dnia 22 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1650)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: fototechnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna - Rozp. MEN z dnia 24 października 2007 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1569)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, monter instalacji gazowych, monter instrumentów muzycznych, monter sieci komunalnych, stolarz, technik hydrolog, technik instrumentów muzycznych, technik meteorolog i technik papiernictwa - Rozp. MEN z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 129, poz. 825)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: garbarz skór, kelner, kowal, lakiernik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, monter-elektronik, monter mechatronik, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik informacji naukowej i technik obuwnik - Rozp. MEN z dnia 12 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 82)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik, technik prac biurowych i technik wiertnik - Rozp. MEN z dnia 13 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 845)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik, górnik eksploatacji otworowej, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, krawiec, mechanik precyzyjny, pszczelarz, technik górnictwa otworowego, technik informatyk, technik rachunkowości i zegarmistrz - Rozp. MEN z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 154, poz. 1033)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej - Rozp. MEN z dnia 21 października 2010 r. (Dz. U. Nr 195, poz. 1296)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: betoniarz-zbrojarz, fryzjer, kamieniarz, malarz-tapeciarz, ślusarz, technik geolog, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i zdun - Rozp. MEN z dnia 5 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 210, poz. 1383)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik analityk, technik garbarz, technik technologii ceramicznej, technik technologii chemicznej, technik technologii szkła i technik włókiennik - Rozp. MEN z dnia 8 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 231, poz. 1522)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik weterynarii - Rozp. MEN z dnia 7 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 254)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - Rozp. MEN z dnia 19 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 582)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych - Rozp. MEN z dnia 15 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 826)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik dźwięku, technik elektronik, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik organizacji reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych - Rozp. MEN z dnia 15 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 827)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik spedytor i technik żeglugi śródlądowej - Rozp. MEN z dnia 4 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 167, poz. 998)

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik rybołówstwa morskiego - Rozp. MEN z dnia 21 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 194, poz. 1147)

Podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, monter nawierzchni kolejowej, optyk-mechanik, tapicer, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik optyk, technik transportu drogowego i technik transportu kolejowego - Rozp. MEN z dnia 17 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 276, poz. 1632)

Stare podstawy programowe opublikowane w ww. Dziennikach Ustaw dostępne na stronie Ministerstwa - www.men.gov.pl - niestety ta strona już nie działa, prawdopodobnie została zlikwidowana.
Wykaz Dzienników Ustaw umieszczony powyżej umożliwia odnalezienie starej podstawy dla poszukiwanego zawodu - obowiązują one do wygaśnięcia kształcenia rozpoczętego przed 1 września 2012 roku.